[IZMIR INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY DAYS]
07NOV14 – 22NOV14

Opening ceremony : 07NOV14
Presentation of the artists : 08NOV14